โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ขอต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเด่นของแต่ละกองฯ ประจำปี 2564

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นำโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเด่นของแต่ละกองฯ ประจำปี 2564

โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย โดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย เพื่อให้เด็กเกิดความคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีความหลากหลายและรอบด้าน ผ่านกิจกรรมศิลปะของเด็ก การจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม