ต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564

       🏫🏫โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

👉 นำโดยนางดารัณ รักหน้าที่ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม นายกฤษณ์ วงศ์มนัสตระกูล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ และนางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประเมินผลประเมินความพร้อม Thai Stop Covid Plus (TSC+) ได้รับการเกียรติบัตรรับรองจัดการเรียนการสอนอแบบผสมผสานตามความเหมาะสม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตามมาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และการมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา ไป-กลับ และปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนโดยเคร่งครัด โดยทั้งนี้ ทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีฉุกเฉินโดยความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครองและะเครือข่ายที่รับผิดชอบร่วมกันอย่างเข้มแข็ง