ตณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเทศบาลประตูลี้เข้ารับการอบรม State Quarantine (SQ) ในสถานศึกษาฯ

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้🏫🏫👉👉ครูและบุคลากรในโรงเรียนเทศบาลประตูลี้เข้ารับการอบรม State Quarantine (SQ) ในสถานศึกษา

นำโดย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดฯ (รักษาการปลัดเทศบาลเมืองลำพูน) นางทัศนีย์ สิทธิไชยากุล รก.ผอ.กองแพทย์🤝เพื่อให้ความรู้นำไปสู่มาตรการและข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนดและมาตราการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและการทำตามแผนเผชิญเหตุโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

🙏🙏ขอบคุณวิทยากร มา ณ โอกาส นี้

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ สถานที่ในร่ม