ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนออนไลน์ระดับชั้น ป.1

ห้องเรียนออนไลน์ระดับชั้น ป.2

ห้องเรียนออนไลน์ระดับชั้น ป.3

ห้องเรียนออนไลน์ระดับชั้น ป.4

ห้องเรียนออนไลน์ระดับชั้น ป.5

ห้องเรียนออนไลน์ระดับชั้น ป.6

ห้องเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.1

ห้องเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.2

ห้องเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.3

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC)

เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ป.2 : การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ การหารระคน

เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ป.2 ความสัมพันธ์ของการคูณกับการหาร

เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ป.2 : ความหมายการหาร

เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ป.2 : การหาผลคูณจำนวนเลขตัวตั้งสองหลัก

เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ป.2 : สมบัติการคูณด้วย 1 และ 0

เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ป.2 : สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ

ที่มาจาก DLIT