ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หนังสือการ์ตูน เรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองลำพูน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ชื่อเรื่อง   :          รายงานการจัดกิจกรรมเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หนังสือการ์ตูน เรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองลำพูน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ชื่อผู้ศึกษา :        นางสาวกมลชนก สะคำปัน ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ปีที่ศึกษา  :          2553