ชั้นอนุบาลศึกษา

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1

นางนิลุบล สินธุปัน

นางสาวปรานอม บริสุทธิ์

นางสาวสุริฉาย สันตติภัค

นางประไพ สุรินธรรม

นางสาวรัชนี แก้วจันทร์

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

นางกิ่งทอง แสนทา

นางจันทร์ทิม คำผา

นางสาวศุภิสรา โกวฤทธิ์

นางเสาวนีย์ จิอู๋