ชั้นอนุบาลศึกษา

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1

นางนิลุบล สินธุปัน
นางสาวสุริฉาย สันตติภัค
นางสาวรัชนี แก้วจันทร์

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

นางกิ่งทอง แสนทา
นางสาวศุภิสรา โกวฤทธิ์
นางเสาวนีย์ จิอู๋