ชั้นมัธยมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางอำไพ วงศ์ใหญ่
นางสถาพร วังธิยอง
นางสาวปนัดดา คงสมัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกัลยลักษณ์ วงศ์ชัย
นางสาวภัทรา วงศ์สถาน
นางจรัญญา จินะกาศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายธนพนธ์ นาตะโย
นายอัคเรศ ทรัพย์เจริญ
นางสาววาสนา ถาวิโร
นายสร้อยใจ บุญมา
นางสุกัญญา ชัยวงศ์