ชั้นมัธยมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางอำไพ วงศ์ใหญ่

นางสถาพร วังธิยอง

นางสาวปนัดดา คงสมัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกัลยลักษณ์ วงศ์ชัย

นางสาวภัทรา วงศ์สถาน

นางจรัญญา จินะกาศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายธนพนธ์ นาตะโย

นายอัคเรศ ทรัพย์เจริญ

นางสาววาสนา ถาวิโร

นายสร้อยใจ บุญมา

นางสุกัญญา ชัยวงศ์