ชั้นมัธยมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางอำไพ วงศ์ใหญ่
นางสถาพร วังธิยอง
นางสาวปนัดดา คงสมัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวภัทรา วงศ์สถาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายอัคเรศ ทรัพย์เจริญ
นางสาววาสนา ถาวิโร
นายสร้อยใจ บุญมา
นางสุกัญญา ชัยวงศ์