ฉีควัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ในระดับชั้น ป.4 – ป.6


วันพฤหัสบดีที่10 มกราคม 2562 เวลา 9:00-10:30 น ทางกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนได้มาฉีควัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ในระดับชั้น ป.4 – ป.6