จัดโครงการพัฒนาครู การนำเสนอและเผยแพร่กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

👉👉โรงเรียนเทศบาลประตูลี้🏫🏫

จัดโครงการพัฒนาครู การนำเสนอและเผยแพร่กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

เพื่อพัฒนาจรรยาวิชาชีพ โดย นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิด

กล่าวรายงานโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

และขอบพระคุณท่านผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้วิพากษ์ PLC คณะครู🙏🙏

เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการเรียนการสอนแก้ปัญหา นักเรียนทุกระดับชั้นและต่อยอดพัฒนาการจัดการศึกษาของนักเรียนต่อไปในปีการศึกษา 2565