จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

👉👉โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

+76
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ และ คนอื่นๆ อีก 37 คน