จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

        โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นำโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้) ได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพครู ประจำปีงบประมาณ 2565

     

    โดยได้รับเกรียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรีคนเที่ยง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัต อัศภาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย                          เชียงใหม่ บรรยายพิเศษในห้วข้อ“การออกแบบการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน” ในวันที่ 17-18 กันยายน 2565                                     ณ ห้องประชุมแคเสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัด วิชาที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำเอาความความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน และเพื่อให้ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีและการพัฒนาครู ผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

                                                              จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา