จัดกิจกรรมจัดพิธีมอบธงและเข็มสภาแก่ประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปี2564

โรงเรียนประตูลี้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โดยมีนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

มอบธงและเข็มสภาแก่ประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปี2564

เพื่อพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมการประชาธิปไตยในโรงเรียนและอนาคตต่อไป