จัดการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป……