จัดการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบ Onsite

🏫โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19🤝😷 แบบ Onsite เป็นสัปดาห์ที่ 3

👉โดยมีการเตรียมพร้อมในทุกด้านตามมาตรการป้องกันโควิด Sandbox Safety Zone in School ด้วยการ ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน (3T1V) ดังนี้
T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องประเมินความเสี่ยงของตนเอง
T : Antigen Test Kit (ATK) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าโรงเรียน และมีการสุ่มตรวจเฝ้าระวัง
V : Vaccine ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงการฉีดวัคซีน ครอบคลุมมากกว่า ร้อยละ 85
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม