งานวิจัยในชั้นเรียน

การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน
การพัฒนาทักษะการบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ที่มีต่อวิชาสังคมศึกษาสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาสาระการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
การพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะตารางสูตรคูณ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมจากภาพสื่อการเรียนรู้วิทยาศาตร์ เรื่อง เมฆน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Fan Math
การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ การอ่านเรื่องสั้นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์โดยใช้สื่อแผนผังการปกครองส่วนกลางในสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
การใช้แบบฝึกเขียนตามคำบอก พัฒนาการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยใช้ใบงานสะสมคะแนน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
การศึกษาพฤติกตตมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้