งานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ได้มีงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นภายในโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยประธานในพิธีได้แก่ นางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และเหล่าคณะครูในโรงเรียน โดยมีลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นระดับมัธยมต้น โดยภายงานมีกิจกรรมทบทวนคําปฏิญาณ และเดินสวนสนาม