ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ได้ส่งตัวแทนนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหางดงและโรงเรียนเทศบาลหางดง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562