คณะนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)

              เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พร้อมคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน