คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางจินดา รัตนอังกูร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายถวัลย์ คำธง
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาบตำรวจครรชิต ปรีคงทุ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางจันทร์จิรา องค์คุณา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายทวี แก้วทิพย์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายปรีชาเกียรติ บุญเกียรติ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายไพศาล สงวนวงศ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระอธิการมานิตย์ คุณธัมโม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางรัชนี สมบุตร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางศรีลัย บริสุทธิ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระปลัดกมล จิณธรรมโม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุพจน์ สุทธธง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสุภัค ตาดี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน