ข้อสังเกตคำที่มาจากภาษาสันสกฤต

1. สระสันสกฤต แปลกจากบาลี 6 ตัว คำใดประสมด้วยสระฤฤา  ฦ  ฦา  ไอ  เอา  เป็นคำในภาษาสันสกฤต (คำที่มีสระ 6 ตัวนี้จะเป็นบาลีไม่ได้เด็ดขาด)
2. คำใดประสมด้วยศษ  มีในภาษาสันสกฤต  ไม่มีในภาษาบาลี  เช่น  อภิเษก  ศีรษะ  อวกาศ  ศัตรู  ศิลปะ  ราษฎร  ศอก  ศึก  อังกฤษ  ศึกษาศาสตร์
3. คำสันสกฤต ใช้ฑเช่น  กรีฑา คำสันสกฤต  ไม่นิยมใช้  ฬ
4.  คำในภาษาสันสกฤตมีระบบเสียงควบกล้ำ(พยัญชนะประสม) หรืออักษรนำ คำควบกล้ำ
จึงมักเป็นคำภาษาสันสกฤต  เช่น  สตรี  ปรารถนา  สวัสดี  สมัคร  มาตรา อินทรา5.นิยมใช้รร (รอหัน)  ตัว ร ที่ควบกับคำอื่นและใช้เป็นตัวสะกด  เช่น  มรรคสรรพ มารค6.คำที่ใช้ห์มักเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต เช่น   สังเคราะห์   โล่ห์  อุตส่าห์ เท่ห์ เล่ห์  เสน่ห์
7. ฤ(ฤทธิ)ในสันสกฤต จะเป็น อิทธิ  (อิ อุ) ในภาษาบาลี
8. มีตัวสะกดและตัวตามไม่แน่นอน  เช่น กันยา  จักษุ  ทักษิณ  ปฤจฉา  วิทยุ  อัธยาศัย  เป็นต้น