ขอแสดงความยินดี 🏆🏆กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปี 2563 สูงสุดในโรงเรียนดังนี้

คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ขอแสดงความยินดี 🏆🏆กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ประจำปี 2563 สูงสุดในโรงเรียนดังนี้