ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลผู้มีคะแนน Pre-Onet สูงสุด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลผู้มีคะแนน Pre-Onet สูงสุด

🏆 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

🏅เด็กชายจิรทิปต์ ฟูมา มีคะแนน Pre-Onet ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2563 👍
🏅เด็กหญิงสุทธินา อ๋อมไชยกาศ มีคะแนน Pre-Onet ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2563 👍
🏅เด็กหญิงภัคจิรา กันตี มีคะแนน Pre-Onet ในรายวิชาภาษาไทย สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2563 👍
🏅เด็กหญิงประวัฒน์ศิกาล กิตติโสภณกุล มีคะแนน Pre-Onet ในรายวิชาภาษาไทย สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2563 👍
🏅เด็กชายชินวัตร กันทะวงค์ มีคะแนน Pre-Onet ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2563 👍
🏅เด็กหญิงวณิชชา เกตุเพ็ชร มีคะแนน Pre-Onet ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2563 👍
🏅เด็กหญิงณัฏณิชา ศรีนวล มีคะแนน Pre-Onet ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2563 👍
🏅เด็กหญิงนันท์นภัส ตุงคณาคร มีคะแนน Pre-Onet ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2563 👍