ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

👍 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน  ได้แก่

 

1. เด็กหญิงภารุจีร์ แสนทวีสุข ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ
2. เด็กหญิงสุทธินา อ๋อมไชยกาศ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EPDP)
3. เด็กหญิงอริสรา ทุบแป้น ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EPDP)
4. เด็กหญิงภัคจิรา กันตี ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EPDP)
5. เด็กหญิงนันท์นภัส ตุงคณาคร ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EPDP) และสำรอง SMART SCIENC
6. เด็กหญิงวิณิชชา เกตุเพ็ชร ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EPDP)

และสำรอง ➜
1. เด็กหญิงสุพรรณนิการ์ มินมุนินท์ สำรองห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ
2. เด็กหญิงกนกพร ปรางค์ทอง สำรองห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ
3. เด็กหญิงวรวรรณษา อภิชาตโยธิน สำรองห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EPDP) และสำรอง SMART SCIENC
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีนวล สำรองห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EPDP) และสำรอง SMART SCIENC
5. เด็กชายณัฐนันท์ วงค์มอย สำรองห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ และสำรองห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EPDP)