ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2563

คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2563 สูงสุดในโรงเรียนดังนี้

1. เด็กหญิงวรวรรณษา อภิชาตโยธิน วิชาภาษาอังกฤษ 95.00 คะแนน
2. เด็กหญิงสุทธินา อ๋อมไชยกาศ วิชาภาษาอังกฤษ 95.00 คะแนน วิชาภาษาไทย 82.50 คะแนน
3. เด็กหญิงอริสรา ทุบแป้น วิชาภาษาอังกฤษ 92.50 คะแนน
4. เด็กชายจิรทีปต์ ฟูมา วิชาภาษาอังกฤษ 90.00 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 55.00 คะแนน
5. เด็กหญิงสุพรรณนิการ์ มินมุนินท์ วิชาภาษาอังกฤษ 90.00 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 50.00 คะแนน
6. เด็กชายณัฐนันท์ วงค์มอย วิชาภาษาอังกฤษ 87.50 คะแนน
7. เด็กหญิงประวัฒน์ศิกาล กิตติโศภณกุล วิชาภาษาอังกฤษ 85.00 คะแนน วิชาภาษาไทย 85.00 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ 51.90 คะแนน
8. เด็กหญิงมัลลิกา อ่องยอด วิชาภาษาอังกฤษ 85.00 คะแนน
9. เด็กหญิงวิณิชา เกตุเพ็ชร วิชาภาษาอังกฤษ 82.50 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ 59.50 คะแนน
10. เด็กหญิงเบญญาภา เหมยกาศ วิชาภาษาอังกฤษ 82.50 คะแนน
11. เด็กชายวชิระ บัวสุววรณ์ วิชาภาษาอังกฤษ 80.00 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 80.00 คะแนน
12. เด็กหญิงพลอย มณีเลิศ วิชาภาษาอังกฤษ 80.00 คะแนน
13. เด็กหญิงณัฏณิชา ศรีนวล วิชาภาษาไทย 77.50 คะแนน
14. เด็กชายนวพรรษ ฝั้นพะยอม วิชาคณิตศาสตร์ 60.00 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ 58.20 คะแนน
15. เด็กหญิงภัคจิรา กันตี วิชาคณิตศาสตร์ 55.00 คะแนน
16. เด็กหญิงพสุชา มะโนบุราพากร วิชาคณิตศาสตร์ 55.00 คะแนน
17. เด้กหญิงกนกพร ปรางค์ทอง วิชาภาษาไทย 75.50 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 50.00 คะแนน
18. เด็กหญิงนันท์นภัส ตุงคณาคร วิชาวิทยาศาสตร์ 56.35 คะแนน
19. เด็กชายสถาปณา หัวนะราษฎร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 55.70คะแนน
20. เด็กชายวงศกร จี้ฟู วิชาวิทยาศาสตร์ 55.05 คะแนน
21. เด็กชายกฤษณ์ดาพร ไคร้หมู วิชาวิทยาศาสตร์ 51.90 คะแนน วิชาภาษาไทย 74.00 คะแนน
22. เด็กหญิงนันทิมา ตุ๋นสัก วิชาภาษาไทย 72.25 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ 51.90 คะแนน