ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ปีการศึกษา 2563

คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ปีการศึกษา 2563 สูงสุดในโรงเรียนดังนี้

 

                       วิชาภาษาไทย
1. นางสาวพรรณษา ดื่นตา วิชาภาษาไทย 71.25 คะแนน
2. นางสาวชุติกาญจน์ วงค์รัตน์ วิชาภาษาไทย 71.25 คะแนน
3. นายคุณากร นันตากาศ วิชาภาษาไทย 71.25 คะแนน
4. นายธนภัทร วงค์ติ๊บ วิชาภาษาไทย 71.25 คะแนน
5. นางสาวดาราวดี แก้วกัน วิชาภาษาไทย 70.00 คะแนน
6. นายพีรวิชญ์ หมอมนต์ วิชาภาษาไทย 67.50 คะแนน

                        วิชาภาษาอังกฤษ
1. นางสาวพรรณษา ดื่นตา วิชาภาษาอังกฤษ 65.00 คะแนน
2. นายนิติภูมิ จิตตสนธิ วิชาภาษาอังกฤษ 57.50 คะแนน
3. นายฐิตินันท์ คำโสภา วิชาภาษาอังกฤษ 50.00 คะแนน
4. นายวีราทร ดาธรรม วิชาภาษาอังกฤษ 50.00 คะแนน

                         วิชาคณิตศาสตร์
1. นางสาวกมลชนก ม่านมุงศิลป์ วิชาคณิตศาสตร์ 44.00 คะแนน
2. นายพีรภัทร มีกลิ่น วิชาคณิตศาสตร์ 40.00 คะแนน
3. นายปัญญวุฒิ จันต๊ะพิงค์ วิชาคณิตศาสตร์ 36.00 คะแนน

                          วิชาวิทยาศาสตร์
1. นางสาวประภารัชฎ์ พรมปัญญา วิชาวิทยาศาสตร์ 47.40 คะแนน
2. นายวีราทร ดาธรรม วิชาวิทยาศาสตร์ 43.40 คะแนน
3. นางสาวดวงสมร จี้มูล วิชาวิทยาศาสตร์ 43.00 คะแนน