ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

24