กิจรรมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564

                                           🏆 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจรรมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้
» เด็กหญิงเกวลิน ภาพันธ์สิทธิ์ ได้เข้าร่วมกิจรรมการประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา
  » เด็กหญิงวรัญญา อินวงค์วรรณ ได้เข้าร่วมกิจรรมการประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา
          » เด็กหญิงหทัยกานต์ อุดมแก้ว ได้เข้าร่วมกิจรรมการประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น