กิจกรรม #STEM ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

🧜‍♀️🧜‍♀️ กิจกรรม #STEM ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ในหัวข้อ ” สเปรย์ไล่ยุง กลิ่นตระไครัหอม” วัตถุประสงค์เพื่อ 👇👇

– ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

– การสื่อสาร

– ความร่วมมือ

– การแก้ปัญหา

– การสร้างสรรค์

– การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

– การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร