กิจกรรม เข้าค่ายวิชาการ English Camp

นักเรียนชั้น อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกคนได้เข้าค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อได้รับความรู้ ฝึกทักษะ และส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ