กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ม.3)

นักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 60 คน ไปเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559 ณ ค่าย ลูกเสือหริภุญไชย จ.ลำพูน