กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นเล็ก (ป.6)

นักเรียนชั้นป.6 จำนวน 117 คน เข้าค่าย ลูกเสือ – เนตรนารี ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จ.ลำพูน