กิจกรรม สืบสานเทียนธรรม เข้าจำพรรษา

นักเรียนทุกระดับชั้น ทราบและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการในการหล่อเทียนและนำไปถวายที่วัดได้ถูกต้อง เป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีการหล่อเทียน