กิจกรรมแจกของรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าห้องสมุด

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้มีกิจกรรมแจกของรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าห้องสมุดโดยมีของรางวัลมากมายให้แก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักการอ่านหนังสือมากขึ้น