กิจกรรมแกะสลักไม้


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา (กิจกรรมแกะสลักไม้)
ในวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแกะสลักได้มาให้ความรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่เด็กๆนักเรียน