กิจกรรมเสวนาการปฏิรูปการศึกษาไทย ในงานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปีแห่งความภาคภูมิใจ” 


กิจกรรมเสวนาการปฏิรูปการศึกษาไทย ในงานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปีแห่งความภาคภูมิใจ”
ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560 โดยมีรายการดังนี้

 1. บรรยายพิเศษ “ของแท้ปฏิรูปการศึกษาไทย 4.0
  โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ณ อาคารอเนกประสงค์
 2. บรรยายพิเศษ “การคิดเชิงนวัตกรรม : การคิดที่สำคัญสำหรับนักเรียน 4.0
  โดย ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารคุณธรรม 13
 3. เสวนา “การศึกษาท้องถิ่น : ปฏิรูปอย่างไรให้ก้าวทันโลก
  คุณธนา  ยันตรโกวิท  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  คุณพัฒนพงษ์ สุขมะดัน นักวิชาการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
  ดร.ศราวุธ  สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย  ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารคุณธรรม 13
 4. เสวนา “PLC ความหวังการพัฒนาระบบการศึกษาไทย
  โดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารคุณธรรม 13

และยังมีการเสวนาของกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีรายการดังนี้

 1. อักษรธรรมล้านนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดย
  ผศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  ดร.พิสิษฐ์ โครตสุโพธิ์(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  รศ.ดร.เขียน วันทนียตระกูล
  (มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา)
  ณ บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 2. ทอล์กโชว์หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาชาติ ภาษาถิ่น
  โดย นายวีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์
  ณ อาคารอเนกประสงค์ เวทีกลาง
 3. สัมมนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จสร้างได้ตั้งแต่ วัยอนุบาล
  โดย อ.อรทัย เลาอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ณ บริเวณหน้าอาคารอนุบาล อาคาร 2525
 4. บรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560
  โดย อ.อรทัย เลาอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ณ บริเวณหน้าอาคารอนุบาล อาคาร 2525