กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดกิจกรรมเข้ากิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง โดยมีประธานกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ นางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวเปิดงาน
โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซึ่งมีกิจกรรมอาทิเช่น กิจกรรมร้องเพลงตบมือ กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมฐาน ต่างๆ ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้มากๆ