กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ได้มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ค่ายลูกเสือหริภุญชัย จ.ลำพูน โดยมีกิจกรรมลูกเสือ ฐานต่างๆ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเล่นรอบกองไฟ และอื่นๆ