(กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันภาษาอังกฤษ)

🏵 (กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันภาษาอังกฤษ) 🏵

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดกิจกรรม (กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันภาษาอังกฤษ) 👉👉 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักเรียนมีรากฐานสำหรับเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูง ทำให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลประตูลี้