กิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน (แก้ปัญหาโรคอ้วน)

ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

ได้ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความรู้กับเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินและผู้ปกครอง เรื่องการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

แก้ปัญหาโรคอ้วน การควบคุมปริมาณของอาหารที่รับประทานควบคู่กับการออกกำลังกาย การปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนที่ผ่านการประเมินภาวะโกชนาการอยู่ในเกณฑ์อ้วน

  👼กิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน (แก้ปัญหาโรคอ้วน) 👼