กิจกรรมส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครู (กิจกรรมส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม)

ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕

       โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการเพิ่มศักยภาพครูฯ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ครูนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและปฏิบัติการจริง มุ่งเน้นทักษะแก่ผู้เรียน ดังนี้

🐳 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม 🐳