กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565 โดยมีนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี และกล่าวโอวาทให้กับนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกของศิษย์ถึงความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้และเป็นการกล่อมเกลาจิตใจศิษย์ ให้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมพิธีกรรมที่แสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ

        16