กิจกรรมวันลอยกระทง


ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งตรงกัยวันลอยกระทง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโคมลอย การประดิษฐ์กระทง และการแสดงศิลปพื้นบ้านล้านนา จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองลำพูน

โดยโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับรางวัล

การแข่งขันโคมลอย

ระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ

ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับรางวัลชมเชย

การแข่งขันประดิษฐ์กระทง

ระดับชั้นประถมศึกษา
ประตูลี้ทีม 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประตูลี้ทีม 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประตูลี้ทีม 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ประตูลี้ทีม 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประตูลี้ทีม 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประตูลี้ทีม 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันการแสดงศิลปะพื้นบ้าน

ระดับมัธยมและประชาชนทั่วไป
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2