กิจกรรมยุวชนประตูลี้

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมยุวชนประตูลี้ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ในวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลประตูี้ 

   

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อเสริมสร้าง ให้นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความเสียสละ และจิตสาธารณะ และเพื่อปลูกฝังค่านิยม   และพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามในหน้าที่ ที่รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

                                                                                         กิจกรรมยุวชนประตูลี้