กิจกรรมมหกรรมอาหารและงานอาชีพ

   วันที่ 9 กันยายน 2565 โดยมีนายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมมหกรรมอาหารและงานอาชีพ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กิจกรรมมหกรรมอาหารและงานอาชีพ)

                                                                                  

       

              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และความสำคัญของการประกอบอาหาร และสามารถนำขั้นตอนการประกอบอาหารประเภทต่างๆ ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการทำงานกลุ่ม มีความรับผิดชอบรู้จักช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม และหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในการเรียนวิชาการงานอาชีพ และเพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

                                                                               🌺 กิจกรรมมหกรรมอาหารและงานอาชีพ  🌺