กิจกรรมมหกรรมอาหารและงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

 กิจกรรมมหกรรมอาหารและงานอาชีพ 🌺

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2565 โดยมีนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมมหกรรมผักปลอดสาร สร้างอาหารปลอดภัย ตามโครงการมหกรรมอาหารและงานอาชีพ ครั้งที่ 14 (กิจกรรมมหกรรมอาหารและงานอาชีพ) ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

👉โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และความสำคัญของการประกอบอาหาร และสามารถนำขั้นตอนการประกอบอาหารประเภทต่างๆ ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการทำงานกลุ่ม มีความรับผิดชอบรู้จักช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม และหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในการเรียนวิชาการงานอาชีพ และเพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง