กิจกรรมประเพณีถวายสลากภัตหรือสลากภัต ประจำปี 2565

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดงานประเพณี #ตานก๋วยสลาก หรือสลากภัต ประจำปี 2565 ในวันนี้ 27 กันยายน 2565

นำโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยสถานศึกษา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน โดยประเพณีถวายทานสลากภัต เป็นประเพณีของภาคเหนือที่สืบทอดกันมานาน และเพื่อทำให้นักเรียนได้รู้จักประเพณีตานก๋วยสลากได้เห็นเกิดการเรียนรู้จากการสัมผัสได้จริง รวมถึงเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์วิถีชีวิตทางภาคเหนือตามแนวคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมเมืองและท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป……….

🍂 กิจกรรมประเพณีถวายสลากภัต 🍂