กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ ๑

           ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้นำตัวแทนนักเรียนที่มีจิตอาสาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ลำพูน จัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาโครงการท่องเที่ยวลำพูน นครหริภุญชัย 1,300 ปี ได้แก่ วัด, โรงเรียน, บ้าน, ชุมชน, ร้านค้า, ตลาด, สถานที่ท่องเที่ยว, สถานที่ราชการดีศรีหริภุญชัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนนักเรียนที่มีจิตอาสาและเป็นผู้นำตัวอย่างให้กับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ณ วัดธงสัจจะ ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

👇👇👇👇👇👇