กิจกรรมธรรมะสอนใจ

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมธรรมะสอนใจ เพื่อปลูกฝังให้เด็กอนุบาลได้มี คุณธรรม และจริยธรรม