กิจกรรมธรรมสอนใจ

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดกิจกรรมธรรมสอนใจ ในวันที่ 1 กันยายน 2565

ตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับอนุบาล (กิจกรรมธรรมสอนใจ) 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนพื้นฐานของพุทธศาสนา และเพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี