กิจกรรมทบทวนความรู้ในการดูแลสุขภาพในช่องปากและติดตามประเมินผลทักษะการแปรงฟันให้มีประสิทธิภาพ

ตามที่กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ในการดูแลสุขภาพในช่องปากและติดตามประเมินผลทักษะการแปรงฟันให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมายคือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพในช่องปากตรวจพบในภาคเรียนที่ ๑ ที่ผ่านมา และผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองและการรับการรักษาอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดโรคในช่องปาก และทบทวนความรู้ในการดูและช่องปากและติดตามประเมินทักษะการแปรงฟันให้มีประสิทธิภาพในกลุ่มเป้าหมาย ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้